numpy.ndarray.shape

numpy.ndarray.shape은 어레이의 형태를 반환합니다.예제1

import numpy as np

a = np.array([1, 2, 3, 4])
print(a.shape)
(4,)

네 개의 요소를 갖는 1차원 어레이의 형태는 (4,)입니다.예제2

import numpy as np

a = np.zeros((2, 3, 4))
print(a.shape)

a.shape = (3, 8)
print(a)
(2, 3, 4)
[[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]]

numpy.ndarray.shape을 사용해서 어레이의 형태를 변환할 수 있습니다.


관련 페이지


이전글/다음글

다음글 :