tf.linspace

tf.linspace 함수는 주어진 범위를 균일한 간격으로 나누는 숫자의 시퀀스를 반환합니다.예제

import tensorflow as tf

a = tf.linspace(0, 1, 3)
b = tf.linspace(0, 3, 10)

print(a)
print(b)
tf.Tensor([0. 0.5 1. ], shape=(3,), dtype=float64)
tf.Tensor(
[0.     0.33333333 0.66666667 1.     1.33333333 1.66666667
2.     2.33333333 2.66666667 3.    ], shape=(10,), dtype=float64)

tf.linspace()numpy.linspace()와 비슷하게, 주어진 범위를 균일한 간격으로 나누는 숫자의 시퀀스를 반환합니다.이전글/다음글